2/3 học sinh thích khiến việc trong nằm tại Nhà nước

Điều tra do Tổng cục Thống kê tiến hành với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Theo ILO, điều này có nghĩa là công ty chưa tận hưởng hết tiềm năng, năng suất của rộng rãi khiến cho việc trẻ, mặt khác lại chẳng thể sinh hoạt ở mức năng suất khiến cho việc tối đa do tuyển dụng khiến cho việc thiếu khả năng.

Kết quả phân tích cũng ghi nhận sắp 2/3 sinh viên trong 5 2015 cho biết thích khiến cho việc trong địa chỉ nhà nước, cốt tử là do công việc ổn định.

Mặc dù không có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao ở mức báo động như rộng rãi nước khác, việc bảo đảm công việc chất lượng cho khiến cho việc trẻ vẫn đang là rào cản lớn để Việt Nam đa sốh tân năng suất khiến cho việc.

Nhiều khiến cho việc trẻ đang ở trong tình trạng không được bảo vệ ở nơi khiến cho việc, đồng thời rộng rãi người khác cũng không chọn mua được hầu hết tri thức, kỹ năng yêu thích từ ghế nhà trường để khiến cho việc trong thị trường khiến cho việc hiện tại.

Cụ thể, đa số khiến cho việc trẻ (58,6%) khiến cho công việc được trả lương nhưng hơn 30% vẫn khiến cho hầu hết công việc dễ bị tổn thương như khiến cho việc tự khiến cho hoặc khiến cho công việc tổ ấm không được trả lương và sắp 50% khiến cho việc được trả lương nhưng không có giấy tờ bằng văn bản.

Khoảng 80% khiến cho việc trẻ khiến cho đa số công việc phi chính thức – hầu hết công việc thiếu tiếp cận bảo trợ xã hội và sự bảo vệ về luật xây dựng căn bản, cũng như đa số quyền lợi của người khiến cho việc.

VŨ THỦY

Pin It

Comments are closed.