Luật Nhà ở Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Thương Mại

 

Điều 32. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương nghiệp

1. Tổ chức, sang cát mua nhà ở của chủ đầu tư dự án lắp đặt nhà ở thương nghiệp chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho công ty, sang cát khác khi giấy má nhu cầu cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan lại quốc gia có thẩm quyền.

2. Tổ chức, sang cát nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương nghiệp có quyền chuyển nhượng đấu hợp đồng này cho công ty, sang cát khác khi giấy má nhu cầu cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan lại quốc gia có thẩm quyền.

3. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì bắt buộc chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn nhà. Trường hợp hợp đồng mua bán có chủ đầu tư có đa dạng nhà ở (căn nhà, căn nhà riêng lẻ) thì bắt buộc chuyển nhượng tất cả số nhà trong hợp đồng ấy; giả dụ chi phía chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng 1 hoặc 1 số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư thì chi phía chuyển nhượng bắt buộc lập lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở có chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng trước khi bắt đầu thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

Điều 33. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương nghiệp

1. Bên chuyển nhượng và chi phía nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đồng đều lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng do hai chi phía ký kết được lập thành 06 bản (03 bản để bàn giao cho chủ đầu tư lưu, 01 bản nộp cho cơ quan lại thuế, 01 bản chi phía chuyển nhượng hợp đồng lưu, 01 bản chi phía nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu); giả dụ văn bản chuyển nhượng hợp đồng bắt buộc bắt đầu công chứng, chứng thực thì có thêm 01 bản để lưu tại cơ quan lại công chứng, chứng thực.

2. Việc công chứng, chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở bắt đầu theo quy định sau:

a) Trường hợp chi phía chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở ko bắt buộc là công ty, hợp tác xã có hiệu năng buôn bán bất động sản theo quy định của luật pháp về buôn bán bất động sản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng bắt buộc được công chứng hoặc chứng thực. Hồ sơ nhu cầu công chứng hoặc chứng thực gồm những giấy má sau:

– 07 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

– Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký có chủ đầu tư dự án lắp đặt nhà ở thương nghiệp; giả dụ chuyển nhượng từ lần đồ vật hai trở đi thì bắt buộc kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng ngay tắp lự kề trước ấy; giả dụ chuyển nhượng 1 hoặc 1 số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì bắt buộc nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký có chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và bắt buộc xuất trình bản chính để đối chiếu của những giấy má: Chứng minh dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị giả dụ là sang cát; giả dụ là công ty thì bắt buộc kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập công ty ấy;

– Các giấy má khác theo quy định của luật pháp về công chứng, chứng thực. Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan lại chứng thực có bổn phận công chứng, chứng thực ra văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo thời hạn quy định của luật pháp về công chứng, chứng thực.

b) Trường hợp chi phía chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở là công ty, hợp tác xã có hiệu năng buôn bán bất động sản thì việc công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng ko nhu cầu mà do những chi phía tự thỏa thuận. Nếu thỏa thuận văn bản chuyển nhượng bắt buộc được công chứng hoặc chứng thực thì việc công chứng hoặc chứng thực được bắt đầu theo quy định tại chấm a khoản này.

3. Sau khi bắt đầu những bổn phận nộp thuế, chi phí, lệ chi phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định, chi phía nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ giấy má nhu cầu chủ đầu tư công nhận ra văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

a) Hồ sơ nhu cầu chủ đầu tư công nhận bao gồm những giấy má sau đây:

– 05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong ấy có 01 bản của chi phía chuyển nhượng (giả dụ bắt buộc công chứng, chứng thực thì bắt buộc bắt đầu việc công chứng, chứng thực trước khi nộp cho chủ đầu tư);

– Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký có chủ đầu tư dự án lắp đặt nhà ở thương nghiệp; giả dụ chuyển nhượng từ lần đồ vật hai trở đi thì bắt buộc kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng ngay tắp lự kề trước ấy; giả dụ chuyển nhượng 1 hoặc 1 số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì bắt buộc nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký có chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; giả dụ đã nhận bàn giao nhà ở thì bắt buộc có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở;

– Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy má chứng tỏ về việc được miễn thuế theo quy định luật pháp về thuế;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và bắt buộc xuất trình bản chính để đối chiếu những giấy má của chi phía nhận chuyển nhượng: Chứng minh dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy má đồng đều giả dụ là sang cát; giả dụ là công ty thì bắt buộc kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập công ty ấy.

b) Chủ đầu tư có bổn phận công nhận ra văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày khiến việc, kể từ ngày nhận được đủ giấy má theo quy định tại chấm a khoản này và bàn giao lại cho chi phía nộp giấy má những giấy má sau đây:

– 02 văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã có công nhận của chủ đầu tư, trong ấy có 01 bản của chi phía chuyển nhượng và 01 bản của chi phía nhận chuyển nhượng;

– Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký có chủ đầu tư dự án lắp đặt nhà ở thương nghiệp; bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng ngay tắp lự kề trước ấy (đối có giả dụ chuyển nhượng từ lần đồ vật hai trở đi); bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký có chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng (đối có giả dụ chuyển nhượng 1 hoặc 1 số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc); bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở (đối có giả dụ chủ đầu tư đã bàn giao nhà ở);

– Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy má chứng tỏ về việc được miễn thuế theo quy định luật pháp về thuế.

4. Các giả dụ chuyển nhượng hợp đồng từ lần đồ vật hai trở đi thì bắt buộc bắt đầu những thủ tục tương tự như giả dụ chuyển nhượng hợp đồng lần đầu.

5. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cuối cùng được cơ quan lại quốc gia có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của luật pháp về đất vòng đai. Khi bắt đầu thủ tục cấp Giấy chứng nhận, bên cạnh những giấy má theo quy định của luật pháp về đất vòng đai, chi phía nhu cầu cấp Giấy chứng nhận bắt buộc nộp thêm cho cơ quan lại cấp Giấy chứng nhận những giấy má sau:

a) Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký có chủ đầu tư; giả dụ chuyển nhượng từ lần đồ vật hai trở đi thì bắt buộc kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng ngay tắp lự kề trước ấy; giả dụ chuyển nhượng 1 hoặc 1 số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì bắt buộc nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký có chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; giả dụ đã nhận bàn giao nhà ở thì bắt buộc có thêm bản chính biên bản bàn giao nhà ở;

b) Bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có công nhận của chủ đầu tư.

6. Xác nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong giả dụ ko xác định được chủ đầu tư (do giải tán, vỡ nợ, kết thúc vận động hoặc lý do khác theo quy định của luật pháp):

a) Trường hợp việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã bắt đầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà nhà ở chuyển nhượng chưa được cấp Giấy chứng nhận thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở bắt buộc được Ủy ban dân chúng cấp xã nơi có nhà ở công nhận về việc chuyển nhượng hợp đồng;

b) Trường hợp Ủy ban dân chúng cấp xã ko đủ cơ sở để công nhận theo quy định tại chấm a khoản này thì Ủy ban dân chúng cấp xã niêm yết công bố bản sao văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tại trụ sở Ủy ban dân chúng cấp xã, Tổ dân phố xá nơi có nhà ở ấy; giả dụ quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày niêm yết công bố bản sao văn bản chuyển nhượng hợp đồng mà ko có tranh chấp, khiếu kiện thì Ủy ban nhân dịp cấp xã công nhận ra văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở về việc ko có tranh chấp, khiếu kiện để cơ quan lại có thẩm quyền bắt đầu cấp Giấy chứng nhận cho chi phía nhận chuyển nhượng.

Điều 34. Nội dung và cái văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

1. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở bắt buộc bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Thông tin về chi phía chuyển nhượng và chi phía nhận chuyển nhượng, giả dụ là sang cát thì ghi thông báo về sang cát; giả dụ là công ty thì ghi tên công ty và người đại diện theo luật pháp;

b) Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua bán nhà ở có chủ đầu tư; c) Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương đồ vậtc thanh toán; d) Quyền và bổn phận của những chi phía;

đ) Giải quyết tranh chấp;

e) Các thỏa thuận khác.

2. Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo chỉ dẫn tham khảo tại phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này. Các chi phía có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung những điều khoản trong cái văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho ưng ý, nhưng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do những chi phía ký kết bắt buộc bảo đảm có gần như những nội dung chính quy định tại khoản 1 Điều này và ko được trái có quy định của luật pháp về dân sự và luật pháp về nhà ở.

Summary
Reviewer
Luật Nhà ở Chuyển Nhượng Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở Thương Mại
Review Date
Reviewed Item
Hotline 0124.777.6789
Author Rating
5

 

Pin It

Comments are closed.