Luật Nhà Ở – Tổ Chức Thực Hiện Và Điều Khoản Thi Hành

Điều 35. Trách nhiệm của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh

1. Thực bây chừ nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Nhà ở, Điều 85 của Nghị định số99/2015/NĐ-CP và các Khoản 2, 3 và 4 của Điều này.

2. Quy định cụ thể về tiêu chí ưu tiên để chọn lọc các đối xử tượng được thuê, thuê mua nhà ở tầng lớp thuộc có quốc gia trên địa bàn theo chỉ dẫn tại Điều 16 của Thông tư này.

3. Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm luật pháp thuộc thẩm quyền có liên quan tới nhà ở đảm bảo yêu thích có quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Thông tư này.

4. Chỉ đạo bắt đầu các quy định của luật pháp về nhà ở; chỉ đạo công ty thanh tra, rà soát việc chấp hành các quy định luật pháp về nhà ở và xử lý theo thẩm quyền hoặc bắt buộc cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về nhà ở trên địa bàn.

Điều 36. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Thực bây chừ nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quyết định của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh và các Khoản 2, 3 và 4 của Điều này.

2. Chủ trì, kết hợp có các cơ quan tính năng của địa phương lắp đặt tiêu chí cụ thể chọn lọc các đối xử tượng được thuê, thuê mua nhà ở tầng lớp thuộc có quốc gia theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này, trình Ủy ban dân chúng cấp tỉnh chuẩn y theo quy định.

3. Thanh tra, rà soát, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, dùng nhà ở thuộc có quốc gia trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

4. Thực bây chừ việc báo cáo Ủy ban dân chúng cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý, dùng nhà ở thuộc có quốc gia trên địa bàn định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo bắt buộc đột xuất.

Điều 37. Xử lý chuyển tiếp

1. Trường hợp địa phương đã thành lập Tổ chuyên gia để bắt đầu việc chọn lọc chủ đầu tư dự án lắp đặt nhà ở thương nghiệp theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành 1 số Điều của Luật Nhà ở thì Tổ chuyên gia này tiếp tới bắt đầu việc giám định, trình Ủy ban dân chúng cấp tỉnh công nhận chủ đầu tư đối xử có các giả dụ đã nộp giấy tờ bắt buộc công nhận chủ đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu sức thi hành. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu sức thi hành thì việc thành lập, kiện toàn, vận động của Tổ chuyên gia được bắt đầu theo quy định của Thông tư này.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu sức thi hành, các giả dụ đã nộp giấy tờ bắt buộc thuê, thuê mua nhà ở tầng lớp thuộc có quốc gia; mua, thuê, thuê mua nhà ở chuyên dụng cho tái định cư thuộc có quốc gia trước ngày Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu sức thi hành thì ko bắt buộc bổ sung giấy tờ theo quy định của Nghị định 99/2015/NĐ-CP trừ giả dụ bắt buộc bổ sung công nhận về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở tầng lớp theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Thông tư này.

3. Trường hợp các đằng đã ký kết hợp đồng thuê nhà ở thuộc có quốc gia trước ngày Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu sức thi hành thì các đằng ko bắt buộc ký lại hợp đồng theo quy định của Thông tư này mà được tiếp tới bắt đầu tới hết thời hạn của hợp đồng.

Điều 38. Hiệu sức thi hành

1. Thông tư này có hiệu sức thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Các Thông tư sau đây hết hiệu sức kể từ ngày Thông tư này có hiệu sức thi hành:

a) Quyết định số 29/2001/QĐ-BXD ngày 19 tháng 11 năm 2001 của Bộ dài Bộ Xây dựng về việc quy định cái hợp đồng mua bán nhà ở và cái đơn bắt buộc cấp Giấy chứng nhận quyền có nhà ở và quyền dùng đất ở ứng dụng đối xử có người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ;

b) Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người học tập thuê để ở;

c) Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chỉ dẫn việc quản lý dùng nhà vi la tại diện tích thành phố;

d) Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể và chỉ dẫn 1 số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành Luật Nhà ở;

đ) Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ dẫn bắt đầu 1 số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý dùng nhà ở thuộc có quốc gia;

e) Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể và chỉ dẫn 1 số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CPngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành Luật Nhà ở;

g) Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ dẫn 1 số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về lớn mạnh và quản lý nhà ở tái định cư.

3. Các nội dung liên quan tới lớn mạnh nhà ở, quản lý, dùng nhà ở, giao tế về nhà ở, có nhà ở và quản lý quốc gia về nhà ở được quy định trong các văn bản quy phạm luật pháp do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và Ủy ban dân chúng cấp tỉnh ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu sức thi hành mà khác có các quy định thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Thông tư này thì bắt đầu theo quy định của Thông tư này.

4. Trong công đoạn bắt đầu giả dụ có vướng mắc, bắt buộc đề đạt về Bộ Xây dựng để cân nhắc, chỉ dẫn theo thẩm quyền./.

Summary
Reviewer
Luật Nhà Ở – Tổ Chức Thực Hiện Và Điều Khoản Thi Hành
Review Date
Reviewed Item
Hotline 0124.777.6789
Author Rating
5

 

Pin It

Comments are closed.