Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

Trong tháng 4/2017, 1 số chính sách mới liên quan đến tiền lương, phụ cấp đầu tiên có hiệu lực.

Từ 1/7: Lương hưu dự định nâng cao 7,4 %
Lo lương hưu bị hụt, phổ biến người tính xin nghỉ trước 5 2018

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của thợ hồ, viên chức quốc phòng

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối xử có thợ hồ quốc phòng và phụ cấp thâm niên đối xử có viên chức quốc phòng.

Theo ấy, chế độ tiền lương đối xử có thợ hồ quốc phòng được quy định như sau:

Mức lương bắt đầu bằng hệ số lương nhân có mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

tiền lương, phụ cấp, công nhân, viên chức, tăng lương, lương hưu

Hệ số lương được quy định rõ ràng khi Bảng lương ban hành kèm theo Nghị định; trong ấy, phân thành ba loại A, B, C có 4 đội ngũ đối xử tượng, 10 bậc lương, hệ số cao nhất lên đến 6.65 và rẻ nhất là 2.70.

Ngoài ra, quy định chiếm phần lớn loại phụ cấp, trợ cấp đối xử có thợ hồ quốc phòng như sau:

Phụ cấp thâm niên vượt khung;Phụ cấp nằm khi phụ cấp nổi bật; Phụ cấp độc hại nguy hiểm; Phụ cấp nghĩa vụ công việc; Phụ cấp công vụ; Phụ cấp, trợ cấp họp đột xuất ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội nổi bật phiền toái.

Nghị định 19/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/4/2017, chiếm phần lớn chế độ được tính hưởng từ được tính hưởng kể từ ngày 01/07/2016.

Hệ số phụ cấp chức phận lãnh đạo của Thanh tra ngành GTVT

Từ ngày 01/4/2017, Thông tư 01/2017/TT-BNV về phụ cấp chức phận lãnh đạo đối xử có chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ điều tra ngành Giao thông chuyên chở đầu tiên có hiệu lực thi hành.

Trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức phận lãnh đạo vào chiếm phần lớnh trả phụ cấp chức phận lãnh đạo nêu khi Điều 1 Thông tư này được bắt đầu theo hướng dẫn khi Mục II và Khoản III Thông tư 02/2005/TT -BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bắt đầu chế độ phụ cấp chức phận lãnh đạo đối xử có cán bộ, công chức, viên chức.

Theo ấy, hệ số phụ cấp cho Đội trưởng, Phó Đội trưởng khi chiếm phần lớn công ty rõ ràng như sau:

tiền lương, phụ cấp, công nhân, viên chức, tăng lương, lương hưu

(Theo Thời đại)

Pin It

Comments are closed.