Từ 1/7: Lương hưu dự kiến nâng cao 7,4 %

Bộ LĐ-TB&XH đang muốn sở hữu ý kiến riêng nếu ý kiến dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối xử mang cán bộ xã đã nghỉ việc. Nếu được duyệt, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

Lo lương hưu bị hụt, rộng rãi người tính xin nghỉ trước 5 2018

Theo dự thảo Nghị định, từ ngày 1/7/2017, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ nâng cao thêm 7,4 % đối xử mang đội ngũ các đối xử tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/7/2017.

Lương, tăng lương, lương hưu. lương tối thiểu, dự thảo nghị định, Bảo hiểm xã hội, cán bộ xã, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu, điều chỉnh lương

Cụ thể, đội ngũ đối xử tượng thụ hưởng chính sách trên gồm:

Cán bộ, công chức, thợ nề, viên chức và người làm việc (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển di sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm họp đột xuất cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Một trong hầu hết căn cứ xây căn hộ dự thảo Nghị định là Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước 5 2017. Theo đó, Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ bắt đầu điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công nâng cao bằng mức nâng cao lương cơ sở, thời chấm bắt đầu từ ngày 1/7/2017.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định ngay lúc đó Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 5 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 5 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức làm việc hàng tháng theo quy định của luật xây dựng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; thợ nề cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 5 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm họp đột xuất cơ yếu hưởng lương như đối xử mang quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Dân trí

Pin It

Comments are closed.